Det här är Kulturmatkassen

Om Kulturmatkassen

Kulturmatkassen är en årligen återkommande stickprovsundersökning av svenska livsmedelsbutikers utbud av i den svenska kulturhistorien välförankrade livsmedelsprodukter. Under åren 2018–2020 vidareutvecklas Kulturmatkassen inom ramen för ett av Jordbruksverket finansierat projekt. Inventeringen av utbudet i livsmedelsbutiker sker brett och över hela landet. Den syftar till att ge en ögonblicksbild över vilka av ett antal förutbestämda produkter som finns i en viss butik vid ett visst tillfälle – inte vad som skulle kunna tas hem, eller finns i butiken vid någon annan tidpunkt. Undersökningen ger därmed ett underlag för att dels kunna se vilka av de ingående produkterna som är särskilt hotade i butikshyllorna och dels att kåra en vinnare – den butik i landet som i konkret handling gjort mest för att kunna erbjuda sin kunder ett brett utbud av kulturhistoriskt viktiga livsmedelsprodukter.

Bakgrund

Kulturmatkassens undersökning genomfördes första gången hösten 2017 på initiativ av Kålrotsakademien, vars syfte är att värna den svenska matens kulturarv. Idén med att undersöka livsmedelsbutikerna utbud av kulturhistoriskt kopplade produkter ska ses som ett svar på den ensidiga betoning av pris som den årliga undersökning av Sveriges billigaste matkasse, som länge drivits av pensionärsorganisationen PRO. Självklart är pris en viktig faktor när det handlar om livsmedel – men det är inte den enda, utan en bland många. Och i tider av globalisering tenderar vi att offra mycket av vår kulturella bas och identitet utan att ens hinna reflektera över det. Baserat på erfarenheterna från den första inventeringen har konceptet utvecklats och professionaliserats och en andra inventering genomförs hösten 2020.

Urval

Urvalet av produkter i Kulturmatkassen är noggrant genomtänkt. För att en inventering i större skala ska vara möjlig måste den begränsas till omfånget. Därför består Kulturmatkassen av 38 produkter istället för av tusentals, baserat på ett relevant urval för ett stickprov. Utgångspunkterna för urvalet har varit tre:

  1. EU:s system för geografiska indikationer
  2. SlowFood-rörelsens Presidia-produkter
  3. Produkter med koppling till några framträdande matrelaterade akademier i Sverige

EU:s system för geografiska indikationer

EU:s system för geografiska indikationer innebär att producentföreningar (inte enskilda företag!) kan ansöka om skydd för produkter med en geografisk koppling. Om skyddet beviljas erhålls ett kollektivt varumärkesskydd som innebär att alla som uppfyller på förhand uppställda specifikationer för produkten också får lov att använda varumärkesnamnet och den tillhörande symbolen inom EU-systemet. Den högre nivån inom systemet heter på svenska Skyddad UrsprungsBeteckning (SUB) och innebär att produkten är tillverkad av en råvara från ett visst geografiskt område och att också tillverkningen skett inom samma område. Den lägre nivån heter Skyddad Geografisk Beteckning och ställer alltjämt krav på att tillverkningen skett inom ett visst geografiskt område, men där råvarans ursprung är mindre styrt.

SlowFood-rörelsens Presidiaprodukter

SlowFood-rörelsen är en internationell ideell rörelse grundad i Italien som arbetar under devisen ”gott, rent och rättvist”. Man inventerar livsmedel med kulturhistorisk koppling över hela världen. Inom Presidia-systemet samlar man produkter som riskerar att försvinna, t.ex. då unika regioner och ekosystem kan vara hotade, traditionella tillverkningsmetoder hotas eller lokala husdjursraser eller plantsorter hotas.

Produkter med koppling till några framträdande matrelaterade akademier i Sverige

I Sverige finns det omkring 40 ideella organisationer som kallar sig akademier. En lista över dessa finner du här. Grovt kan man dela in dessa i nationella akademier, regionalt avgränsade akademier respektive tematiskt avgränsade akademier. Särskilt den senare gruppen är uppbyggda kring värnandet av en eller flera kulturhistoriskt välförankrade produkters fortlevnad, kultur och utveckling.

Urval

Vid urvalet av produkter har utgångspunkten varit godkända SUB och SGB samt inom EU-systemet publicerade ansökningar för SUB/SGB, dock med den modifieringen att där vi uppfattar att enskilda företag försökt skydda egna produkter snarare än den kollektiva kultur som systemet egentligen är avsett för, så breddar vi definitionen i Kulturmatkassen. Samtliga beviljade Presidiaprodukter finns med. Produkter kopplade till matrelaterade akademier är produkter som valts ut av Kålrotsakademien i samråd med ett antal av de andra akademierna.

Bidra till ett bättre utbud

Så här går det till när du inventerar

Så här skapar du en app på din mobiltelefon

Starta en inventering