Det här är Kulturmatkassen

Om Kulturmatkassen

Kulturmatkassen är en årligen återkommande stickprovsundersökning av svenska livsmedelsbutikers utbud av produkter väl förankrade i den svenska kulturhistorien. Under åren 2018–2022 vidareutvecklas Kulturmatkassen inom ramen för ett av Jordbruksverket finansierat projekt. Inventeringen av utbudet i livsmedelsbutiker sker brett och över hela landet. Den syftar till att ge en ögonblicksbild över vilka av ett antal förutbestämda produkter som finns i en viss butik vid ett visst tillfälle – inte vad som skulle kunna tas hem, eller finns i butiken vid någon annan tidpunkt. Undersökningen ger därmed ett underlag för att dels kunna se vilka av de ingående produkterna som är särskilt hotade i butikshyllorna och dels undersöka vilka butiker som når upp till bronsnivå (minst 50 % av Kulturmatkassens produkter fanns i butikens sortiment vid inventeringstillfället), silvernivå minst 75 %) och guldnivå (minst 90 %) och dels kåra en vinnare – den butik i landet som i konkret handling gjort mest för att kunna erbjuda sin kunder ett brett utbud av kulturhistoriskt viktiga livsmedelsprodukter.

Bakgrund

Kulturmatkassens undersökning genomfördes första gången hösten 2017 på initiativ av Kålrotsakademien, vars syfte är att värna den svenska matens kulturarv. Idén Kulturmatkassens undersökning genomfördes första gången hösten 2017 på initiativ Kulturmatkassens undersökning genomfördes första gången hösten 2017 på initiativ av Kålrotsakademien, vars syfte är att värna den svenska matens kulturarv. Idén med att undersöka butikernas utbud av kulturhistoriska produkter ska ses som ett svar på den ensidiga betoning av pris som den årliga undersökning av Sveriges billigaste matkasse, som länge drivits av pensionärsorganisationen PRO. Självklart är pris en viktig faktor när det handlar om livsmedel – men långt ifrån den enda. Och i tider av globalisering tenderar vi att offra mycket av vår kulturella bas och identitet utan att ens hinna reflektera över det. Faktum är ju att en kulinarisk mångfald förutsätter en biologisk mångfald. Och den biologiska mångfalden är idag hotad. Om vi t.ex. ersätter potatis med ris och svenskt nötkött med tonfisk bidrar vi till en globalisering som leder till en minskad biologisk mångfald.

Urval

Urvalet av produkter i Kulturmatkassen är noggrant genomtänkt. För att en inventering i större skala ska vara möjlig måste den begränsas till omfånget. Därför består Kulturmatkassen av ett 40-tal produkter istället för av tusentals, baserat på ett relevant urval för ett stickprov. I årets urval av produkter ingår samtliga sju produkter som har status i EU:s system för geografiska indikationer. Därtill har vi vid urvalet också sneglat på SlowFood-rörelsens Presidia-produkter, produkter med koppling till en del matrelaterade akademier samt produkter som är eller skulle kunna bli föremål för skydd i EU-systemet.

EU:s system för geografiska indikationer innebär att producentföreningar (inte enskilda företag!) kan ansöka om skydd för produkter med en geografisk koppling. Om skyddet beviljas erhålls ett kollektivt varumärkesskydd som innebär att alla som uppfyller på förhand uppställda specifikationer för produkten också får lov att använda varumärkesnamnet och den tillhörande symbolen inom EU-systemet. Den högre nivån inom systemet heter på svenska Skyddad UrsprungsBeteckning (SUB) och innebär att produkten är tillverkad av en råvara från ett visst geografiskt område och att också tillverkningen skett inom samma område. Den lägre nivån heter Skyddad Geografisk Beteckning och ställer alltjämt krav på att tillverkningen skett inom ett visst geografiskt område, men där råvarans ursprung är mindre styrt.

EU:s system för geografiska indikationer

EU:s system för geografiska indikationer innebär att producentföreningar (inte enskilda företag!) kan ansöka om skydd för produkter med en geografisk koppling. Om skyddet beviljas erhålls ett kollektivt varumärkesskydd som innebär att alla som uppfyller på förhand uppställda specifikationer för produkten också får lov att använda varumärkesnamnet och den tillhörande symbolen inom EU-systemet. Den högre nivån inom systemet heter på svenska Skyddad UrsprungsBeteckning (SUB) och innebär att produkten är tillverkad av en råvara från ett visst geografiskt område och att också tillverkningen skett inom samma område. Den lägre nivån heter Skyddad Geografisk Beteckning och ställer alltjämt krav på att tillverkningen skett inom ett visst geografiskt område, men där råvarans ursprung är mindre styrt.

SlowFood-rörelsens Presidiaprodukter

SlowFood-rörelsen är en internationell ideell rörelse grundad i Italien som arbetar under devisen ”gott, rent och rättvist”. Man inventerar livsmedel med kulturhistorisk koppling över hela världen. Inom Presidia-systemet samlar man produkter som riskerar att försvinna, t.ex. då unika regioner och ekosystem kan vara hotade, traditionella tillverkningsmetoder hotas eller lokala husdjursraser eller plantsorter hotas.

Produkter med koppling till några framträdande matrelaterade akademier i Sverige

I Sverige finns det omkring 40 ideella organisationer som kallar sig akademier. En lista över dessa finner du här. Grovt kan man dela in dessa i nationella akademier, regionalt avgränsade akademier respektive tematiskt avgränsade akademier. Särskilt den senare gruppen är uppbyggda kring värnandet av en eller flera kulturhistoriskt välförankrade produkters fortlevnad, kultur och utveckling.

Bidra till ett bättre utbud

Så här går det till när du inventerar

Starta en inventering